RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

ULURU SP. Z.O.O.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi Uluru sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży produktów lub których dane osobowe są przetwarzane przez Uluru sp. z o.o. w celach marketingowych (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest Uluru sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000654601 (określana dalej jako „Administrator”). 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Danych osobowych jest:

 1. wykonanie umowy sprzedaży produktów, jak również dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przez takimi roszczeniami zgłaszanymi przez kontrahenta Administratora;
 2. marketing produktów i usług własnych Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a także profilowania danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. w zakresie realizacji umowy sprzedaży produktów, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w ramach wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, a także możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową oraz obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez kontrahenta Administratora;
 3. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej oraz rozliczeń umowy sprzedaży produktów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa bilansowego i podatkowego. 

 1. ODBIORCY DANYCH 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
 2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
 3. podmioty upoważnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o współpracy handlowej oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe;
 5. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne. 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. a) powyżej – administrator może przetwarzać te dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie udzielone przez osobę, której dane te dotyczą. 
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. b) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o pracę/umowy o świadczenie usług/umowy o dzieło;
 3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. c) powyżej – 

okres wymagany przepisami prawa bilansowego.

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;
 2. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;
 3. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;
 5. przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
 7. odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. b) powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@mukhair.pl.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda osoby, której dane dotyczą, konieczność wykonania umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 1. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży produktów. Niepodanie danych oznaczonych w formularzu zamówienia jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy. 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne. 

 1. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres: bok@mukhair.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium